Week 8 Releases July 1-7

July 1 Debbie Miller – 824, 855A Bill Miller – 920A Collin Feinberg – 945A Robert Hansen – 5, 525, 6, 715P Nicholas Stadtler (Jr) – 627P Roger Crank – 833P Ryan Murray – 920P July 2 Jacob Crue – 1A Cayden Crisp (Jr) – 750A Robert Hansen – 730, Read more…